เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

          วันที่ 01 - 07 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง(สำนักปลัด) ได้ออกช่วยเหลือเเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง ติดต่อขอน้ำได้ที่ สำนักปลัด ทุกวันเเละเวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ


พิมพ์  

Related Articles

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

รับมอบพัดลมจำนวน 5่ตัว ให้แก่ศูนย์เด็กเล็กบ้านห้วยเดื่อ