ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ 2567


พิมพ์  

Related Articles

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันพฤหัสบดี ที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง (ชั้น ๒)

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง สมัยประชุมสมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 #วันที่ 22 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ชั้น 2