วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง  พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานจ้าง จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอต่อหน้าที่  ตามตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ควา

1340524


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง