นางสายใจ กันทใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ได้รับมอบหมาย จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง มอบบ้านผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09

นางสายใจ กันทใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ได้รับมอบหมาย จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง มอบบ้านผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุน จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ราย นางคำฟู เกียรติมนัญชัย อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 99/1 หมู่ 1 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน งบประมาณทั้งสิ้น 33,840 บาท โดยได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบบ้านผู้สูงอายุ และหน่วยงานร่วมมอบบ้านผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
นาย แฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ร.ท. อุดมศักดิ์ แสงภักดิ์ หน่วยเฉพาะกิจ สิงหนาท
ร.ต. วินัย ศรีใจ กองร้อยทหารราบที่ 713 (ฐานปฏิบัติการบ้านกุงไม้สัก)
ร.ต.ต.พายัพ จันทร์สว่าง นายกสมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง