ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาบ่องจัดการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาบ่องจัดการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงแนวทางและรับฟังข้องเสนอแนะจากผู้ปกครอง วันที่ 10 กรกฎาคม 2564

 


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง