วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายอภิชาติ ปัญญามูลวงษา นายกอบต.ผาบ่อง นายอาทิตย์ อุ่นนุช ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทนปลัดอบต.ผาบ่อง ร่วมต้อนรับ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี/ประธานที่ปรึกษา โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะตรวจเยี่ยม

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายอภิชาติ ปัญญามูลวงษา นายกอบต.ผาบ่อง นายอาทิตย์ อุ่นนุช ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทนปลัดอบต.ผาบ่อง ร่วมต้อนรับ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี/ประธานที่ปรึกษา โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื่นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (บ้านแม่ส่วยอู)


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง