วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ประชาชนผู้ที่มีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนสวัดดีการรัฐต่างๆ สามารถสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ และ เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง