แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ฮิต: 131

แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมา พ.ศ. 2565

พิมพ์

Related Articles

มีกิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565