แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


พิมพ์  

Related Articles

มีกิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565