การแสดงเจตนาสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการบริหารงาน


พิมพ์  

Related Articles

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการการใช้ดุลยพินิจ