ประกาศใช้แผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)


พิมพ์  

Related Articles

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564

นำส่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และคณะกรรมการติดตามประเมินผลและติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)