รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564


พิมพ์  

Related Articles

ประกาศใช้แผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

นำส่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และคณะกรรมการติดตามประเมินผลและติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)