นายอภิชาติ ปัญญามูลวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง นำทีมรณรงค์เรื่องความโปร่งใส “No Gift Policy งดการให้ ไม่รับของขวัญ” ในเทศกาลปีใหม่ 2566

นายอภิชาติ ปัญญามูลวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง นำทีมรณรงค์เรื่องความโปร่งใส “No Gift Policy งดการให้ ไม่รับของขวัญ” ในเทศกาลปีใหม่ 2566 และในทุกช่วงเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดการทุจริตคอร์รัปชันในองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

ITA 230221

 

พิมพ์  

Related Articles

นโยบายไม่รับของชวัญ (No Gift Policy)

การแสดงเจตนาสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการบริหารงาน

การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการบริหารงาน