เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)


พิมพ์  

Related Articles

นายอภิชาติ ปัญญามูลวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง นำทีมรณรงค์เรื่องความโปร่งใส “No Gift Policy งดการให้ ไม่รับของขวัญ” ในเทศกาลปีใหม่ 2566

นโยบายไม่รับของชวัญ (No Gift Policy)

การแสดงเจตนาสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการบริหารงาน