การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ ครั้งที่ 2

ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุด หรือเสื่อมสภาพ ครั้งที่ 2

ใบเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ขายทอดตลาด

รายละเอียดแนบท้ายใบเสนอราคารายละเอียดแนบท้ายใบเสนอราคาตามประกาศขายทอดตลาด กรณีพัสดุชารุด เสื่อมสภาพ ขององค์การบริหารส่วนตาบลผาบ่องลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดแนบท้ายประกาศขายทอดตลาด กรณีพัสดุชารุด เสื่อมสภาพรายละเอียดแนบท้ายประกาศขายทอดตลาด กรณีพัสดุชารุด เสื่อมสภาพประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตาบลผาบ่อง


พิมพ์  

Related Articles

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง