ยกเลิก ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านแม่สะกึด - บ้านท่าโป่งแดง บ้านแม่สะกึด หมู่ที่ 4 และ บ้านท่าโป่งแดง หมู่ที่ 5 ตำบลผาบ่อง

ยกเลิก ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านแม่สะกึด - บ้านท่าโป่งแดง บ้านแม่สะกึด หมู่ที่ 4 และ บ้านท่าโป่งแดง หมู่ที่ 5 ตำบลผาบ่อง ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 – 5.50 เมตร ยาว 1,958 เมตร หนา 0.05  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,769.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน


พิมพ์  

Related Articles

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง