ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ขับเคลื่อน 4 ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เพื่อใช้ในการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลผาบ่อง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ / คำสั่ง ฮิต: 148

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ขับเคลื่อน 4 ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เพื่อใช้ในการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลผาบ่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 คัน

พิมพ์

Related Articles

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง