ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เรื่องการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 208 รายการ โดยวิธีเสนอราคา

ประกาศ / คำสั่ง ฮิต: 121

ประกาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เรื่องการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 208 รายการ โดยวิธีเสนอราคา

พิมพ์

Related Articles

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง