คำสั่ง มอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

ประกาศ / คำสั่ง ฮิต: 59

คำสั่ง มอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

พิมพ์

Related Articles

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง