ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องแถลงนโยบาย

ประกาศ / คำสั่ง ฮิต: 85

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องแถลงนโยบาย

พิมพ์

Related Articles

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง