ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำ พ.ศ. 2565

ประกาศ / คำสั่ง ฮิต: 85

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำ พ.ศ. 2565

พิมพ์

Related Articles

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง