คำสั่งสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ที่ 02/2565

ประกาศ / คำสั่ง ฮิต: 39

การแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายใน  ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

พิมพ์

Related Articles

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง