พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ (Community Lab Model for quality of life : CLM )

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ รับมอบแปลง โคก หนอง นา พช. พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ (Community Lab Model for quality of life : CLM ) บ้านแม่จ๋าน้อย ม.6 ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล  วันที่ 8 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.30 น.

 


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง