พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกบ้านแม่สะกึด หมู่ที่ 4

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฮิต: 316

องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ได้ออกพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกบ้านแม่สะกึด หมู่ที่ 4 ตำบลผาบ่อง วันที่ 30 มิ.ย 2564 

 

พิมพ์

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง