บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2564  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเดื่อ

          บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2564  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเดื่อ  โดยดำเนินการตามมาตรการของสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำลบผาบ่อง

 


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง