รับมอบพัดลมจำนวน 5่ตัว ให้แก่ศูนย์เด็กเล็กบ้านห้วยเดื่อ

          องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ขอขอบคุณ ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัตตินันท์ มุสิจริสรัตน์ ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อได้มอบพัดลมจำนวน 5่ตัว ให้แก่ศูนย์เด็กเล็กบ้านห้วยเดื่อ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564  เพื่อใช้ประโยชนต่อไป


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง