วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลผาบ่องได้จัดกิจกรรมโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลผาบ่อง โดยมี วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาบ่อง นางเกลียว

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลผาบ่องได้จัดกิจกรรมโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลผาบ่อง โดยมี วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาบ่อง นางเกลียวหทัย จันทร์กมล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เป็นวิทยากร


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง