การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่..) พ.ศ...

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่..) พ.ศ...

องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง 📣ขอประชาสัมพันธ์แจ้งผู้เกี่ยวข้องตอบแบบรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2565 ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย(www.law.go.th) และเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(www.dla.go.th) หรือผ่านระบบแอพพลิเคชั่น LINE โดยสแกนผ่านคิวอาร์โค้ด นั้น


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง