นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง นายอภิชาติ ปัญญามูลวงษา ให้ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนายกานต์ ปราณีดศิลป์ (เลชาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน)

นักวิจัยของโครงการการติดตามและประเมินข้อมูลเชิงระบบของนิเวศนวัตกรรมไทย

1342133

1342135

1342136


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง