องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องร่วมงานจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนผาบ่อง

วันที่ 2 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องเข้าร่วมงานจิตอาสา

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนผาบ่อง กับหน่อยงาน กอ.รมน และชุมชนผาบ่อง

IMG 6452

IMG20220302092235

IMG 6460


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง