การอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

          ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลผาบ่อง ได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 12-13 ก.ค. 64

 


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง