วันที่ 2 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

28212

28222

28227

 


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง