นางพุทธิมา ตระการวนิช ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเขตที่ 10 ลงพื้นที่รับทราบ ปัญหา อุปสรรค ความพร้อมของโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวท่าเรือห้วยเดื่อ หมู่ที่ 3 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

นางพุทธิมา ตระการวนิช ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเขตที่ 10 ลงพื้นที่รับทราบ ปัญหา อุปสรรค ความพร้อมของโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวท่าเรือห้วยเดื่อ หมู่ที่ 3 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอนโดยมี นายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง นายอำพันธ์ กลิ่นขจรไกลยิ่ง ผู้ใหญ่บ้านห้วยเดื่อ นายอำพล อุ่นใจ สมาชิกสภาฯ อบต.ผาบ่อง นายพรชัย ยอดคีรี นักวิชาการศึกษา นางมนัสนันท์ วิทยาธมนันท์ นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนห้การต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ณ บริเวณสถานที่โครงการดังกล่าว3188

3186

3189

3187


พิมพ์  

Related Articles

เเจกจ่ายเเละซ่อมเเซมน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลผาบ่อง

โครงการยุติความรุนเเรงเเก่ เด็กเเละสตรีและความรุนเเรงในครอบครัวประจำปี 2564

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินความโปร่งใสให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง