ประชาสัมพันธ์ (งบการเงิน)

เรื่องประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทาง

การเงิน ประำปีงบประมาณ 2563 เอกสารประกอบ

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.