ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ไตรมาสที่ 4 เอกสาร

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.