แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เขียนโดย สำนักปลัด 64
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เขียนโดย สำนักปลัด 60
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 เขียนโดย สำนักปลัด 54
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (ฉบับที่7) พ.ศ.2562 เขียนโดย สำนักปลัด 58
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เขียนโดย สำนักปลัด 57
พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เขียนโดย สำนักปลัด 61
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 เขียนโดย สำนักปลัด 54
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เขียนโดย สำนักปลัด 55

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.