แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 90
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 118
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 เขียนโดย Super User 125
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพสินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2543 เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 115
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 121
พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ.2510 และแก้ไขเพิ่มเติม เขียนโดย Super User 109
พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และแก้ไขเพิ่มเติม เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 115
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพศ พ.ศ.2558 เขียนโดย Super User 112
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 104
พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 106

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.