( ประกาศ ) ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง โดยได้รับอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ตามมติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง โดยได้รับอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ตามมติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

- แผนการจัดหาพัสดุ ของกองช่าง ( แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา )

-แผนการจัดหาพัสดุ ของ สำนักปลัด ( แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ )

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.