ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เรื่องการรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกินหนึ่งแสนบาทและที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกินหนึ่งล้านบาท ประจำปีงบประมาณ 2562

  • พิมพ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เรื่องการรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  การจัดทำแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างสำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกินหนึ่งแสนบาทและที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกินหนึ่งล้านบาท ประจำปีงบประมาณ 2562  รายละเอียด