ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เรื่องการรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกินหนึ่งแสนบาทและที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกินหนึ่งล้านบาท ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เรื่องการรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  การจัดทำแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างสำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกินหนึ่งแสนบาทและที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกินหนึ่งล้านบาท ประจำปีงบประมาณ 2562  รายละเอียด

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.