ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถังน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงระบบประปา หมู่ท่ี่ 1 บ้านผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง  เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง  โครงการก่อสร้างถังน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงระบบประปา หมู่ท่ี่  1  บ้านผาบ่อง  ต.ผาบ่อง  อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน  ราคากลาง  243,000 บาท  ( สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน )  รายละเอียด

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.