ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง  เรื่อง  ประกาศกำหนดราคากลาง  โครงการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมระบบประปา  หมู่ที่  1  บ้านผาบ่อง ต.ผาบ่อง  อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน  ราคากลาง  200,000  บาท  ( สองแสนบาทถ้วน )  รายละเอียด

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.