ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านผาบ่องเหนือ หมู่ที่ 12 ต.ผาบ่อง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ( หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 336.00 ตารางเมตร )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านผาบ่องเหนือ หมู่ที่ 12  ต.ผาบ่อง  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว  84.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  ( หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  336.00 ตารางเมตร )  ราคากลาง  217,000  บาท  ( สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน )  รายละเอียด

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.