ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหัวน้ำแม่สะกึด ต.ผาบ่อง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หูช้าง 25.00 เมตร ( หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 361.00 ตารางเมตร )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 10  บ้านหัวน้ำแม่สะกึด  ต.ผาบ่อง  ขนาดกว้าง  3.00 เมตร  ยาว  112.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หูช้าง  25.00 เมตร  ( หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  361.00  ตารางเมตร )  ราคากลาง  205,000  บาท ( สองแสนห้าพันบาทถ้วน )  รายละเอียด

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.