ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยโป่งกาน ต.ผาบ่อง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร ( หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 437.50 ตารางเมตร )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง  เรื่อง  ประกาศกำหนดราคากลาง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  6 บ้านห้วยโป่งกาน ต.ผาบ่อง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 125  เมตร   หนา  0.15  เมตร  ( หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  437.50  ตารางเมตร )  ราคากลาง  258,000  บาท  ( สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน ) รายละเอียด  

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.