ประการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักระบายน้ำ จำนวน 6 จุด ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเดื่อ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เรื่อง ประการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักระบายน้ำ จำนวน  6 จุด ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเดื่อ   ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน   ราคากลาง  251,000  บาท  ( สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน )  

จุดที่ 1  ขนาดกว้าง  2.70 เมตร  ยาว 8.70 เมตร  หนา  0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  23.49  ตารางเมตร )

จุดที่ 2  ขนาดกว้าง 2.70 เมตร  ยาว  10.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ( หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27.00 ตารางเมตร )

จุดที่  3  ขนาดกว้าง  2.70  เมตร  ยาว 10.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  27.00 ตารางเมตร )

จุดที่  4  ขนาดกว้าง  5.50  เมตร ยาว  30 เมตร  หนา  0.15 เมตร ( หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  165.00 ตารางเมตร )

จุดที่ 5  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  18.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร ( หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  72.00 ตารางเมตร )

จุดที่  6  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  12.00  เมตร  หนา  0.15 เมตร  ( หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  48.00 เมตร )   รายละเอียด

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.