ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยแก้ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยแก้ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 90.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร (หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า  360.00 ตารางเมตร ) รายละเอียด

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.