แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
( ประกาศ ) ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง โดยได้รับอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ตามมติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 205
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เรื่องแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2561 การดำเนินการจัดหาพัสุดและแผนปฏิบัติการตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2562 เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 160
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เรื่องการรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกินหนึ่งแสนบาทและที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกินหนึ่งล้านบาท ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 163
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถังน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงระบบประปา หมู่ท่ี่ 1 บ้านผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 179
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 168
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านผาบ่องเหนือ หมู่ที่ 12 ต.ผาบ่อง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ( หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 336.00 ตารางเมตร ) เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 173
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหัวน้ำแม่สะกึด ต.ผาบ่อง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หูช้าง 25.00 เมตร ( หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 361.00 ตารางเมตร ) เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 194
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยโป่งกาน ต.ผาบ่อง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร ( หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 437.50 ตารางเมตร ) เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 154
ประการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักระบายน้ำ จำนวน 6 จุด ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเดื่อ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 181
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยแก้ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร ) เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 171

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.