ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

NEW เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1- 4 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561ถึง เดือนกั นยายน พ.ศ. 2562 (ประกาศ ณ วันที่ 17 ต.ค. 62) อ่านเพิ่มเติม ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.