รายการเปิดซองสอบราคาจ้าง วันที่ 22 ตุลาคม 2556

รายการเปิดซองสอบราคาจ้าง  วันที่ 22 ตุลาคม 2556

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.